Om skat:

Beskatning af legater fra Jubilæumsfonden:

Eftersom Jubilæumsfonden kun uddeler midler til ikke- skattepligtige kirkelige/ almennyttige organisationer er fonden ikke forpligtet til at indsende oplysningssedler til Skattevæsenet for uddelte fondsmidler. Alle uddelinger vil således principielt ikke kunne være genstand for beskatning.


Ansøgnings-
skema

Du kan downloade ansøgningsskemaet  i følgende filformater til dit tekstbehandlingsprogram:
 
Microsoft Word

RTF - format

PDF - format


 

Hent

Adobe Reader:


Foxit Reader:

Om støtte

Hvad støttes:

Fondens uddelingstraditioner:
  • Støtte kan gives kontant eller undtagelsesvist som lån.
  • Fonden hylder princippet "hjælp til selvhjælp",  hvor der er et ægte behov og vilje og hvor udddeling gør en forskel for det fonden ønsker at støtte.
  • I centrum for fondens støtte står mennesker – ikke ”prestigeprojekter”.
Fonden har iflg. formålsparagraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring. Gennem årene har der udviklet sig en række uddelingstraditioner, der baserer sig på det kristne livs- og menneskesyn. Støtte kan baseres på såvel lokale, regionale, nationale og internationale aktiviteter
Det er fondens ønske og mål, at kunne bidrage til at skabe et bedre liv for mennesker og en øget livskvalitet for både nuværende og kommende generationer i bred forstand.
Fonden lægger vægt på, at støtte har en effekt og synlighed, som rækker ud over en længere periode.

Kirker og kirkelige organisationer og initiativer

Folke- og frikirker, valgmenigheder, menighedsarbejde, kirkelige ungdomsbevægelser, kirkernes mission, økumeniske og fælleskirkelige tiltag, kristne skoler, efterskoler og højskoler, kirkelige organisationer, spejdere m.m.

Sociale organisationer og initiativer

Sociale projekter, aktiviteter og oplevelser,  visionære nytiltag, iværksætterprojekter,
som ikke har karakter af fantastprojekter, støtteværdige projekter, som fonden selv udvælger, nødhjælps- og udviklingsarbejde, grupper og foreninger, der arbejder for fysisk og psykisk handicappede, sociale væresteder, udsatte, anbragte eller omsorgssvigterde børn og unge, hjemløse, plejehjem, børnehospitaler, hospice, m.m.

Almennyttige og velgørende formål

Idræt (den brede talentmasse), pensionistforeninger, ældreklubber, ekstraordinære behov ved ulykker, katastrofer, kulturelle aktiviteter m.m.


Hvem kan søge

Alle organisationer, der søger finansiering til formål inden for fondens formålsparagraf er velkomne til at ansøge ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema. Generel støtte kan ansøges og uddeles 1 gang årligt. Støtte til specielle formål kan søges til enhver tid. Der kan ansøges hele året.

Hvilke ansøgninger kommer ikke i betragtning?

For at undgå spild af tid på at udforme ansøgninger, som alligevel ikke kan komme i betragtning præciseres, hvem der ikke kan søge midler fra Jubilæumsfonden:
 • ansøgninger, der ligger uden for fondens formål,
 • enkeltpersoner og enkeltpersoners personlige projekter og privatøkonomi, herunder studiestøtte,
 • politiske partier og erhvervsstøtte,
 • ansøgere, der alene søger dækning af lønudgifter, rejser, møder, kurser og byggeprojekter  (”murtsten”),
 • ansøgere, der søger støtte til Radio og TV-projekter,
 • offentlige forpligtelser eller ansøgere, der i overvejende grad finansieres af offentlige midler (f.eks. statstilskud, tips-/lottomidler, m.v.). Fonden deltager dog gerne i et samarbejde med kommuner og andre offentlige instanser om ekstraordinære tiltag.
• ansøgere der efter fondens skøn selv er i stand til at finansiere det ansøgte,
• ansøgere der ikke præsterer et væsentligt eget bidrag  til formålet,
• omkostninger til dækning af administration,
• udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet,
• ansøgninger fra andre fonde og foreninger m.h.p. kontant at videreuddele de ansøgte midler til engangsprojekter,
• projekter og organisationer der ikke er leve- eller bæredygtige i sig selv,
• garantier, herunder underskudsgarantier,
• ansøgere, der fremsender massekopierede ansøgninger,
• ansøgere, der ikke benytter og korrekt udfylder fondens ansøgningsskema.

Ansøgninger af ovennævnte karakter vil som udgangspunkt blive afvist med svarskrivelse til ansøgeren. 

Vejledning

Brug ansøgningsskema

 • Jubilæumsfondens ansøgningsskema skal anvendes.
 • Ansøgningsskema kan hentes her på siden i de mest gængse filformater, så de kan udfyldes på egen PC og indsendes til fondens adresse.
 • Skemaet kan også rekvireres ved henvendelse til fonden via E-mail: info@jubfond.dk eller ved skriftlig henvendelse til fondens postadresse.
 • Ansøgninger, der ikke er udfyldt på fondens ansøgningsskema vil ikke blive læst.

Bilag
 • Alle væsentlige oplysninger skal være indeholdt i ansøgningsskemaet.
 • Det udfyldte ansøgningsskema må maksimalt fylde 4 A4-sider.
 • Der skal vedlægges nødvendige uddybende, dokumenterende bilag (vedtægter, seneste årsregnskab, projektbilag, projektanbefalinger, m.v.).
 • Såfremt der ønskes yderligere dokumentation vil fonden henvende sig.

Ansøgning om støtte fra fonden skal sendes med ansøgningsskema via e-mail til  info@jubfond.dk vedhæftet alle nødvendige bilag eller sendt med  almindelig post til fondens postadresse ligeledes vedlagt  alle fordrede bilag.

Svar på ansøgningen

 • Indkomne ansøgninger behandles løbende af fondens bestyrelse. Der gives ikke nogen bestemt behandlingstid, men man må påregne en behandlingstid på op til 6 måneder.
 • Behandling af en ansøgning kan ikke fremskyndes på bekostning af andre.
 • Ansøgninger, der ligger uden for fondens formål og uddelingstradition, vil ikke blive forelagt fondsbestyrelsen og destrueres med svarskrivelse til ansøgeren.
 • Såfremt ansøgningen kan efterkommes får man svar pr. brev med angivelse af evt. bevillingsbetingelser. Penge overføres til den konto, der er angivet på ansøgningsskemaet.
 • Såfremt ansøgningen ikke efterkommes, får man besked herom pr. e-mail eller pr. brev.
 • Det er ikke muligt at kontakte fonden telefonisk, men alene pr. brev eller (helst) e-mail til info@jubfond.dk.

Bemærk

Fonden forbeholder sig som betingelse for bevilling, at stille krav om afrapportering. Dette sker for at fonden kan sikre, følge og evaluere resultaterne af fondens uddelingsvirksomhed.

Fonden forbeholder sig endvidere ret til at informere om  foretagne uddelinger til offentlige myndigheder og bringe information om støttede aktiviteter på fondens hjemmeside, herunder med billeder fra uddelinger og andre i forhold  til den bevilgede støtte relevante billeder efter fondens eget valg.